query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row['ten']; } function get_price($pid){ global $d, $row; $sql = "select gia from table_product where id=$pid"; $d->query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row['gia']; } function remove_product($pid){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid']){ unset($_SESSION['cart'][$i]); break; } } $_SESSION['cart']=array_values($_SESSION['cart']); } function get_order_total(){ $max=count($_SESSION['cart']); $sum=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ $pid=$_SESSION['cart'][$i]['productid']; $q=$_SESSION['cart'][$i]['qty']; $price=get_price($pid); $sum+=$price*$q; } return $sum; } function get_total(){ $max=count($_SESSION['cart']); $sum=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ $pid=$_SESSION['cart'][$i]['productid']; $q=$_SESSION['cart'][$i]['qty']; $sum+=$q; } return $sum; } function addtocart($pid,$q){ if($pid<1 or $q<1) return; if(is_array($_SESSION['cart'])){ if(product_exists($pid)) return; $max=count($_SESSION['cart']); $_SESSION['cart'][$max]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][$max]['qty']=$q; } else{ $_SESSION['cart']=array(); $_SESSION['cart'][0]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][0]['qty']=$q; } } function product_exists($pid){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); $flag=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid']){ $flag=1; break; } } return $flag; } ?> Liên hệ - ĐẠI VẠN LỢI

Liên hệ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẠI VẠN LỢI

Địa chỉ: 34 khu phố 3, Đường Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 08.3726 3075 - 3726 3076 - Fax : 08.3726 3312

Email: hainguyen@daivanloi.com; nguyentuhai06@yahoo.com

Liên hệ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẠI VẠN LỢI

Địa chỉ: 34 khu phố 3, Đường Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 08.3726 3075 - 3726 3076 - Fax : 08.3726 3312

Email: hainguyen@daivanloi.com; nguyentuhai06@yahoo.com